.

Kalite Güvence ve Sistem

Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedefler

Yüksekokulumuz kalite güvencesi sistemi kapsamında, Üniversitemizin 2022-2026 Stratejik Planı ile uyumlu olarak insan kaynaklarının, fiziki mekânların ve eğitim ortamlarının yüksekokul misyonumuzu ve vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik verimli ve etkili bir şekilde kullanımını hedeflemektedir.

 

 

 

STRATEJİK HEDEFLER:

Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Hedefler: Akademik personel niteliğini arttırmaya yönelik süreçlerin iyileştirilmesi, Eğitim-öğretim hizmeti standartlaştırılmış uygulama nitelik ve niceliğinin arttırılması, Ders ve program kazanımlarının ölçme ve değerlendirilmesine yönelik süreçlerin iyileştirilmesi, Öğrencilere seçenek-tercih ilişkisinde dayalı staj imkânları sunulması, Öğrencilerin gönüllü topluluklar oluşturmalarının desteklenmesi bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılımlarını sağlayacak özendirme çalışmalarının yapılmasıdır.

Birim Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Hedefler: Yüksekokulumuzun öğrenci ve öğretim elemanları tarafından proje hazırlanmasının teşvik edilmesi, sürecin gerekli eğitimlerle desteklenmesi, Birim akademik personelinin bilimsel toplantı ve etkinliklere katılımının teşvik edilmesidir.

Birim Fiziki Kurumsal Altyapısının Geliştirilmesine Yönelik Hedefler: Programların yapısına uygun öğrenme ortamları ve mekânlarının geliştirilmesi, Akademik çalışmalar için, teknolojik, bilimsel ve fiziksel olanakların geliştirilmesidir.


İç Kalite Güvencesi

Yüksekokulumuzda kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Bölüm Başkanlarımız, Kurul-Koordinatörlüklerimiz ve Birim Kalite Komisyonumuz tarafından eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında yüksekokulumuz akademik birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri dönemlik öğrenci geri bildirimleriyle değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonuçları kapsamında kalitenin arttırılmasına ilişkin konular gözden geçirilmektedir. Öğrencilerimiz,  ÖDEMER, web sitemiz, sosyal medya, sosyal toplu iletişim veya yüzyüze tüm dilek ve şikayetlerini rahatlıkla iletebilmektedir. Bu kapsamda AKTS sistemimizde düzenli kontroller gerçekleştirilmektedir. 


Paydaş Katılımı

 web sitemizde de belirtilen birçok paydaşlar görüşmelerinin dışında işletmede mesleki eğitim uygulamasında birçok sektör temsilcisi ile birebir veya toplu brifing yapılmaktadır.Kalite